Coronavirus en ondernemers: 7 financiële regelingen uitgelegd

 

In verband met het coronavirus staan veel ondernemers ineens met de rug tegen de muur. Ze raken opdrachten kwijt of kunnen hun product niet meer verkopen. Ze hebben een lagere omzet door het coronavirus. In zijn speech van 16 maart 2020 belooft minister president Rutte steun voor ondernemers. Hij zegt dat het kabinet zal doen wat nodig is om ondernemers te steunen.

Maar gaat dit ook echt gebeuren? Daar gaat deze Xper blog over. Voor de eenvoud vermeld ik de meest toegankelijke en praktische regelingen* als eerste en daarna pas de ‘moeilijkere’ gevallen. Zie hier ook de link naar mijn tweede blog over dit onderwerp.

Coronavirus en ondernemers

Bestaande regelingen

1. Kort telefonisch uitstel
2. Aanpassing voorlopige aanslagen

Nieuwe regelingen

3. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
4. Bijzonder uitstel van betaling
5. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – tegemoetkoming loonkosten
6. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (via de gemeenten) – ondersteuning voor levensonderhoud
7. Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers

* In dit blog behandelen we de belangrijkste regelingen voor ondernemers tot aan tien man personeel. Maar we beweren niet volledig te zijn. Dit kan ook moeilijk aangezien de wijzigingen nu heel snel gaan. Kijk dus goed of er in jouw specifieke geval wellicht ook nog andere mogelijkheden zijn.

Heb je vragen of opmerkingen over deze blog? Stel ze hieronder in je reactie. Ik beantwoord je vraag en zo kunnen collega ondernemers hier ook hun voordeel mee doen!

Bestaande financiële regelingen voor ondernemers

1. Kort telefonisch uitstel belastingaanslagen

Heeft je bedrijf altijd netjes op tijd de aangiftes en belastingen betaald? Dan kun je kort telefonisch uitstel aanvragen. Dit kan vrij eenvoudig door te bellen met de belastingtelefoon op 0800-0543. Er wordt dan in het systeem gekeken of je inderdaad ‘schoon’ bent. Als dit zo is, dan krijg je vier maanden uitstel van betaling voor een bedrag van maximaal € 20.000.

Mocht dit niet zo zijn, dan houdt het vragen van uitstel hier in de praktijk op. Volgens de medewerkers van de belastingdienst is er dan een ander formulier dat je even mag invullen. Dit is echter een formulier vol vragen, ingewikkelde zaken en garantstellingen. In de praktijk kun je hier vaak niets mee. Laat je hier dus niet door foppen.

Zo vraag je kort telefonisch uitstel aan

Verwacht je dat jij in april de aankomende BTW aangifte niet kan betalen? Bel dan nu alvast om te controleren of je inderdaad geen kruisje achter je naam/bedrijf hebt staan. Ben je goedgekeurd? Dien dan gewoon de BTW aangifte in. Wanneer je de aanslag hebt ontvangen, kun je door opnieuw te bellen het kort telefonisch uitstel regelen. Let er hierbij op dat er ook in de tussentijd geen aangiftes te laat zijn ingediend of andere belastingachterstanden zijn opgelopen. De toets of je inderdaad ‘schoon’ bent, wordt uiteraard vlak voor het goedkeuren van het uitstel gedaan.

In de praktijk: Voldoe je aan de eisen, dan is dit echt een praktische regeling met (zowaar) weinig bureaucratie! (Ik hoop dat ik dat straks ook kan zeggen over de nieuwe initiatieven…)

2. Aanpassing voorlopige aanslagen 2020

Betaal je maandelijks voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 2020 en verwacht je nu een lagere winst? Pas dan de voorlopige aanslag aan naar een lager bedrag. Baseer het nieuwe bedrag op de (lagere) winst waar je op denkt uit te komen. Overleg dit met je belastingadviseur of log in, in je eigen belastingomgeving als je het zelf wil regelen.

Met deze regeling wordt er minder belasting geïnd, waardoor je als het ware geld overhoudt. Mocht later blijken dat je toch een hogere winst behaalt, reserveer daar dan nog wat extra’s voor. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In de praktijk: De systemen van de belastingdienst zijn al op deze regeling ingesteld. Dit gebeurt bijna volledig automatisch. Het is dus een praktische oplossing om eventuele betalingsproblemen voor te zijn.

Nieuwe financiële regelingen vanwege het coronavirus

Onderstaande regelingen zijn in het leven geroepen voor ondernemers met minder omzet doordat zij geraakt zijn door het coronavirus.

3. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Betaal je een aanslag niet op tijd, dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Daarnaast rekent de belastingdienst belastingrente als zij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld doordat er niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Ook dit tarief wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

In de praktijk: Dit besluit is al genomen en zou dus automatisch goed moeten gaan. Maar zoals bekend heeft de belastingdienst af en toe wat IT problemen. Houd de aanslagen dus goed in de gaten om er echt zeker van te zijn dat de juiste rente wordt berekend.

4. Bijzonder uitstel van betaling

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Daarvoor stuur je een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe jij door de uitbraak van het Coronavirus in de betalingsproblemen bent gekomen.

Coronavirus en ondernemers: 7 financiële regelingen uitgelegd

Doe dit dan naar het belastingkantoor waaronder je valt. Nadat de belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met de invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen zou dan niet opgelegd mogen worden.

Naast je brief, vraagt de belastingdienst om een verklaring van een externe deskundige. Dit moet in beginsel binnen een termijn van 4 weken gebeuren. Je accountant of belastingadviseur kan dit voor je doen. Wat er precies in deze verklaring moet staan is nu nog niet bekend. Logischerwijs zou dit moeten gaan om de daadwerkelijke link tussen het coronavirus en je betalingsproblemen. Door vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën is aangegeven dat het uitstel zal worden verleend voor 3 maanden en dat er in deze periode geen verklaring zal worden opgevraagd. Na deze periode wordt dit heroverwogen.

In de praktijk: Het lijkt erop dat de onderbouwing van de derde deskundige in eerste instantie niet nodig zal zijn. Mocht deze regeling dus voor je gelden richt je brief dan naar het belastingkantoor waaronder je valt. Bij twijfel kan je hier het juiste kantoor vinden. Voor de volledigheid vermeld ik hierbij wel alvast dat als later toch de onderbouwing van een externe deskundige nodig is, wij geen verklaring kunnen afgeven als er eigenlijk wel betaald kan worden.

Voor rechtspersonen is er nog een aandachtspunt: te weten bestuurders aansprakelijkheid. Is er een probleem met betalen en wordt er daarom uitstel van betaling gevraagd, zorg dan ook voor een tijdige melding van betalingsonmacht (binnen twee weken nadat de aanslag had moeten worden betaald) om te voorkomen dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Is er feitelijk geen betalingsonmacht dan zou er geen uitstel van betaling moeten worden gevraagd.

5. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – inzake tegemoetkoming loonkosten

Dit is een regeling die geld bij personeel in loondienst. Ben jij een zzp’er zonder personeel in loondienst dan kan je dit dus overslaan.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Deze regeling is een vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan je een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

Momenteel kun je deze nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, maar de periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien je een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

Je dient de aanvraag in bij UWV.

Kan je ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

In de praktijk: Nog niet operationeel. Er volgt dus later meer. Maar hier kun je alvast meer informatie vinden.

6. Ondersteuning levensonderhoud zelfstandig ondernemers (via de gemeente)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die ze in staat stelt hun bedrijf voort te zetten. De regeling is gebaseerd op de al bestaand Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bedraagt maximaal € 1.500,- per maand.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Daarnaast vervalt ook de toets voor levensvatbaarheid.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, via een versnelde procedure. Het streven is binnen 4 weken. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Maar uiteraard is een regeling die je niet terug hoeft te betalen gunstiger.

In de praktijk: De regeling is nog niet operationeel, er volgt dus later meer. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

7. Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte dit bekend in de persconferentie van 17 maart 2020.

De bedrijven die in aanmerking komen, krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Dat zijn met name bedrijven in de horeca, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is.

In de praktijk: De regeling is nog niet operationeel. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden de regeling plaatsvindt en welke bedrijven in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Conclusie

Kun je al gebruik maken van de bestaande regelingen, dan zou ik daar zeker voor kiezen. Die zijn namelijk vrij eenvoudig aan te vragen. Daarnaast ben ik zeer benieuwd hoe snel de andere regelingen ook definitief zijn.

Houdt daarnaast bij een BV de verplichting voor het melden van betalingsonmacht in de gaten. Doe je dit niet dan kan dit namelijk de bestuurdersaansprakelijkheid doorbreken, waardoor er mogelijk ook aanspraak op je privé vermogen gedaan kan worden.

Veel van de andere regelingen zijn nog niet in gebruik. Daarnaast ben je dan afhankelijk van de gemeente, de belastingdienst of het UWV. Ondanks vaak goede wil van hun kant, is het risico dat daar lange doorlooptijden voor gelden. Houd hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee.

Gelukkig lijkt het erop dat het kabinet ondernemers echt wil helpen. Ze zijn bereid de staatschuld te laten oplopen om ondernemers door de corona crisis te loodsen. De praktijk zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk gaat lukken.

Tot slot zou ik iedereen willen vragen even goed stil te staan waar er precies knelpunten zijn en welke regelingen daarbij kunnen aansluiten. Beter een goed onderbouwd verhaal dan het schieten met losse flodders. Dit ook om de druk op het ambtenarenapparaat in deze tijd niet onnodig te bezetten.

Tweede blog: coronavirus-en-ondernemers-update-3-regelingen-die-je-nu-kan-aanvragen

Vragen en reacties

De ochtend hou ik in ieder geval vrij om reacties op het blog te beantwoorden. Daarnaast hoor ik graag in wat voor mate je denkt dat je onderneming geraakt zal worden door deze crisis. Dus ook als je denkt dat dit mee zal vallen hoor ik het graag! Ten slotte beantwoord ik ook vragen over de regelingen waarvan ik denk dat je mogelijk in aanmerking komt.

Dus reageer op deze Xper blogdan hebben de andere lezers hier ook voordeel van!

Mocht je via-via op deze blog gekomen zijn en je wenst ook toekomstige blogs te ontvangen, meld je dan hier aan je krijgt dan direct ook ons gratis e-book.

Daarnaast kun je hier altijd even gratis kennismaken en in ieder geval veel succes met je onderneming in deze uitdagende tijd.

Voor de volledigheid – Buiten beschouwing gelaten:
Ik heb voor mijn doelgroep (ondernemers tot tien man personeel) en de leesbaarheid van dit artikel een onderscheid gemaakt in de meest voorkomende regelingen. Daardoor heb ik niet alle regelingen meegenomen. Kijk dus ook even zelf of er in jouw specifieke geval nog andere mogelijkheden zijn. Hieronder vind je de regelingen die ik buiten beschouwing heb gelaten: (indien gewenst kun je deze verder nog op internet opzoeken)
– Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) (Met name voor het MKB en grote ondernemers en minder voor het kleinbedrijf)
– Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
– Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
– Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
– Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
– Eventueel uitstel mogelijkheden betalingsverplichtingen banken

Disclaimer: Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard over onvolledigheden of onjuistheden. Deze blog heeft slechts een informatief karakter en aan de hand van de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor toepassing in individuele gevallen raden we je aan contact met ons op te nemen.

 

Wubbo Staal

Wubbo Staal

Helpt ondernemers met hun financiële en fiscale zaken

57 reacties

 1. Wat een goede actie van je, Wubbo! Ik denk dat je hiermee een hoop zzp-collega’s helpt die het nu zwaar hebben. Als vertaler heb ik op dit moment juist meer werk, maar of dat de komende tijd zo blijft valt natuurlijk nog te bezien.

  1. Graag gedaan Monica en goed te horen dat jij nu juist even meer werkt hebt. Een goed bericht om zo mee te beginnen! Ik duim dat dit zo voor jou zal blijven!!

 2. Naar aanleiding van jouw blog heb ik de belastingdienst gebeld. Die heeft mij gemeld dat het geen voorwaarde is of je nog openstaande bedragen hebt open staan. In punt 4 zie ik wel dat je het hebt over omzetbelasting, maar voor mij is het niet helemaal duidelijk hoe dit heel anders is dan punt 1. Dus misschien klopt je blog wel maar is het voor mij een beetje onduidelijk:

  Verwacht je dat jij in april de aankomende BTW aangifte niet kan betalen? Bel dan nu alvast om te controleren of je inderdaad geen kruisje achter je naam/bedrijf hebt staan.

  1. Dank Kasper,

   Het kort telefonisch uitstel (punt 1) is de standaardregeling die al gold voordat het bijzonder uitstel van betaling (punt 4) van kracht is. Het antwoord van de belastingdienst doet vermoeden dat zij het gehad hebben over dit bijzonder uitstel. Ik heb inderdaad niet vernomen dat dit hier een criterium was en fijn om dit nu zo via de kant van de belastingdienst al bevestigd te hebben. Mocht je voor dit bijzonder uitstel gaan let er dan wel op dat je een brief stuurt hierover naar de belastingdienst. Dit kan je doen zodra je de aanslag binnen hebt. Dus denk er wel aan om gewoon het juiste BTW bedrag aan te geven.

   Daarnaast heb ik zojuist gelezen dat de belastingdienst bekend heeft gemaakt dat je dan automatisch uitstel krijgt voor drie maanden. Pas na deze drie maanden heb je dan de deskundige verklaring nodig. Dit is dus goed nieuws! In principe zou je dus ook nog kunnen gaan voor optie 1 kort telefonisch uitstel, mits je geen “kruisje” achter je naam hebt staan. Dan krijg je telefonisch uitstel voor 4 maanden, maar niet meer. Maar dit scheelt dan wel een brief. Kun je hier zo verder mee?

 3. Als organisator van concerten ben ik genoodzaakt om minimaal drie komende events te cancelen.
  Als ingehuurde dirigent zijn er minstens 6 concerten gecanceld. Ook zijn er twee tournees afgezegd.
  Ook reguliere repetities gaan niet door. (Ik dirigeer 4 amateurverenigingen )
  Het kabinet kondigde dinsdag maatregelen aan om de bijstandsregeling voor zelfstandigen te verruimen. Zou ik er ook een beroep op kunnen doen? In principe heb ik een gezond bedrijf.

  1. Beste Martin,

   De bijstandsregeling voor zelfstandigen (voorheen de Bbz regeling) is normaliter alleen als je echt in de problemen zit en niet meer in je levensonderhoud kan voorzien. Nu is hier een verruiming (punt 6, ondersteuning levensonderhoud zelfstandig ondernemers) op gekomen. Er worden dan in de aanvraag niet gekeken naar een aantal zaken waar normaliter wel naar gekeken wordt. Denk hierbij aan de volgende drie toetsen:
   – Toets voor levensvatbaarheid
   – Vermogenstoets
   – Partnertoets

   Dit zou dus mogelijkheden scheppen. Maar je geeft ook aan een gezond bedrijf te hebben. Hier haal ik uit dat je dan in ieder geval ook wat buffers hebt opgebouwd. Of per saldo deze weg voor jou resultaten zou opleveren zal straks in de praktijk moeten blijken. In samenspraak met de VNG en Divosa wordt deze regeling verder uitgewerkt. (Kijk hierbij ook naar de link in mijn blog bij dit gedeelte)

   Punt 1 tm 4 zijn allemaal regelingen voor uitstel. Hier hoef jij mogelijk geen gebruik van te maken als je inderdaad een buffer hebt. Punt 5 is voor mensen in loondienst wat mogelijk ook niet geld. Maar wellicht kan je wel in aanmerking komen voor de compensatieregeling van € 4.000. In jouw geval (met alle afgelaste evenementen) zal je wellicht hier aanspraak op kunnen maken. Hou dus zeker ook deze regeling goed in de gaten! Momenteel wordt er nog gewerkt aan een lijst met bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Dus wel nog even geduld…

 4. Hoi Wubbo!
  Deze corona-toestanden zorgt er bij mij voor dat ik minder inkomsten ga krijgen. Ik ben voor een behoorlijk deel afhankelijk van congressen die de komende tijd niet gaan plaatsvinden. Ook wordt er nu werk uitgesteld/afgelast. Gelukkig heb ik voldoende financiële reserves en gespaard voor de belasting om de belasting over 2019 en de omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2020 te betalen. En ook nog een paar maanden uit te kunnen zingen. Laten we hopen dat deze toestanden niet te lang gaan duren. Maar als we realistisch zijn, zal dit nog een flinke staart gaan krijgen en zullen de gevolgen nog lange tijd voelbaar zijn.

  1. Hoi Lisanne,

   Goed te horen dat jij ook reserves hebt opgebouwd! Dit geeft rust in deze tijden. Zie ook even mijn reactie op de vragen van Martin. Dit geld dan ook voor een groot gedeelte voor jou. En wellicht dat jij ook in aanmerking kan komen voor punt 7 de compensatieregeling van € 4.000. Hou berichtgeving hierover dus goed in de gaten. Zodra ik weet van het overzicht van bedrijven dat ze bekend gaan maken die hier wellicht voor in aanmerking komen zal ik het laten weten!! Is dit helder zo?

 5. hoi Wubbo,

  Dank voor d uiteenzetting. Meeste is kwa regels niet echt nieuws dat had ik ook al op de info van de overheid ontdekt.
  De vraag is eigenlijk heel praktisch. Wij hebben een strandzeilschool en zijn sinds zondag avond gewoon helemaal dicht. Dus 0 omzet de komende periode… Alle beetjes gaan dus helpen. Volgens mij betekend dat in ons geval het volgende:
  4. bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle belastingen (loon, dividend ob etc) de vraag is hier, stuur ik als ondernemer zelf een brief naar de belasting, per post/email of kun jij daarin wat betekenen als intermediair?
  5 noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Kan ik dit aanvragen ook voor mijzelf (dga) ? of moet ik dan ondersteuning vragen als in punt 6? en hoe zit het als je mensen as net in dienst hebt bv per 1 maart :/… hoe ga ik het best om met oproepkrachten/0-uren contracten. Ook hier, doe ik dit het best zelf als ondernemer of kan adminxper ons hierbij helpen?
  7 compensatie regeling direct getroffenen, daar zouden wij ook wel onder moeten gaan vallen, maar is even afwachten nog.

  1. Goedemorgen Rutger,

   Helder verhaal. Jouw strandzeilschool zit dus direct in de hoek waar de klappen vallen…

   Bij punt 4 kunnen we inderdaad helpen. Laten we dit inderdaad zo doen, dan houden we overzicht en blijft het in één hand. (Maar voor de duidelijkheid/volledigheid van dit blog kan je dit ook zelf doen)
   Bij punt 5 ben ik van mening dat dit ook voor een DGA geldt. Wel wil ik dit nog even met Pauline van Huijstee overleggen aangezien dit meer haar gebied is. Daarnaast zou het ook nog zo kunnen zijn dat dit nog verder bekend gemaakt of uitgewerkt moet worden. Aangezien jullie helemaal dicht zijn lijkt het me in ieder geval in de geest van de maatregelen dat dit ook voor jullie zou moeten gelden. Of je dit ook het liefst met ons zou willen afstemmen dan gaan we dit zo goed mogelijk verzorgen!!
   Punt 7. Ben ik mee eens dat jullie hier onder zouden moeten vallen. Dus ik hoop dat dit straks ook daadwerkelijk zo zal blijken!!

   Ik bel je hier binnenkort over om de verdere actie op af te stemmen. Ok?

 6. Ha Wubbo,

  Inderdaad heb ik een aantal vragen gehad van cliënten ondernemers die direct worden getroffen met verlies van inkomen zoals een concertorganist en concertzanger die juist in deze tijd van de Matthäus passion veel inkomen verliezen. Ook een logpediste, een fysiotherapeut, een fitnesscentrum, balletschool, enkele boks en kungfu-scholen hebben hun activiteiten stop moeten zetten.

  Ik heb ze inderdaad verwezen naar de gemeente van hun woonplaats om daar een bijstandsuitkering aan te vragen en mogelijk die 4.000 eenmalige uitkering, in jouw overzicht nummer 6 en 7.
  Van een aantal andere ondernemers heb ik nog niets gehoord, waarschijnlijk omdat zij tevens een ander inkomen hebben (loon of uitkering), maar zij verliezen dan toch wel een deel van hun inkomen.

  Ik weet niet of ik wel in mei aanstaande met goed fatsoen een jaarnota over 2019 kan insturen omdat ik eigenlijk in de gelukkige omstandigheid verkeer dat ik niet van het inkomen uit belastingadministratie en -advies afhankelijk ben. Dus misschien sla ik wel een jaartje over.

  1. Ha Ger,

   Leuk en goed weer van je te horen! Ik zal aan je denken voor als ik klanten tegenkom die jij wellicht juist goed kan helpen!!

   Fijn weekend alvast!

   Wubbo

 7. Hoi Wubbo,

  Hoe is het ermee? Allereerst dank voor je verhelderende blog en uitleg over de financiële regelingen omtrent het corona virus. Uiteraard zit ook ik met veel vragen, waarvan sommige deels beantwoord zijn door je blog, waarvoor dank!

  Bij mij is de financiële nood al vrij snel in zicht. Als ZZP-er is het qua werk momenteel erg lastig, projecten worden stopgezet en afspraken afgezegd, ik kan niet meer netwerken op de Area en bovendien heb ik als alleenstaande ouder plotseling twee kinderen thuis (5 en 14 jaar). De kinderen staan voor de wet niet bij mij ingeschreven, maar mijn ex-partner ligt sinds 2 dagen met griepverschijnselen op bed. Om een eventuele verspreiding te voorkomen verblijven de kinderen voor de komende periode bij mij. Hoe lief ze ook zijn en hoe gezellig het ook is, ze hebben aandacht en begeleiding nodig met hun schoolwerkzaamheden en daginvulling, dus van mijn eigen werkzaamheden komt nog nauwelijks iets terecht.

  Als ik het goed begrijp komen ZZP-ers in aanmerking voor een aantal regelingen (uitstel van belastingaanslagen, aanpassingen van aanslagen, bijzonder uitstel van betaling en ondersteuning levensonderhoud), maar ik heb eigenlijk geen idee waar te beginnen en hoe te handelen. Ik zie aankomen dat ik op korte termijn niet meer in staat ben om mijn kosten te kunnen betalen. Mijn grootste zorg is mijn hypotheek. Is jou al meer bekend over mogelijke stappen van banken en kredietverstrekkers met betrekking tot een eventueel uitstel van hypotheekbetalingen?

  1. Goedemiddag Frank,

   Ik snap dat de nood hoog is in jouw geval. Ik zou de volgende aanpak kiezen:
   Stap 1: Regeling 1. Kort telefonisch uitstel. Mogelijk gebruiken straks bij de BTW aangifte van het 1e kwartaal 2020. Om zeker te weten of je schoon bent kun je nu al de belastingtelefoon bellen op 0800-0543. Vermeld dan duidelijk dat je bekijkt of je in aanmerking komt voor kort telefonisch uitstel. Mocht er in het verleden iets niet goed gegaan zijn en je bent niet helemaal “schoon” zijn dan kun je terugvallen op het bijzonder uitstel van betaling (regeling 4) Let dan wel op dat je de brief toestuurt naar de belastingdienst zodra je de aanslag hebt ontvangen.

   Voor de volledigheid vermeld ik hierbij alvast wel dat je gewoon je BTW aangifte plicht wel moet blijven doen. Uitstel van betaling is nu sneller mogelijk, maar dit betekend niet dat je geen BTW aangifte meer moet indienen. Deze vraag krijg ik momenteel nog wel eens van andere ondernemers, dus vandaar dat ik dit hier vermeld.

   Stap 2: Betaal je nu al geld voor de inkomstenbelasting van 2020. Dan zou ik de inschatting van het resultaat van je onderneming naar beneden inschatten zodat je nu dus minder belasting hoeft te betalen. (Regeling 2)

   Stap 3: Hou de ontwikkelingen van de “ondersteuning levensonderhoud zelfstandig ondernemers” (regeling 6) en de compensatieregeling van € 4.000 voor direct getroffen ondernemers (regeling 7) goed in de gaten. Mogelijk dat je hier ook voor in aanmerking komt.

   Stap 4: Bel je bank op voor de mogelijkheden voor een tijdelijke afbetalingspauze van de hypotheek. Leg duidelijk uit dat dit te maken heeft met het coronavirus. Ondertussen heb ik al gevonden dat de volgende banken in principe drie maanden uitstel van rente en aflossing hebben toegezegd; ABN Amro, Florius, MoneYou, Volksbank en Munt hypotheken. Mijn verwachting is dat ook andere banken zullen volgen.

   Zou je me een plezier willen doen en als je succes hebt met deze stappen dit ook via deze Xper blog laten weten? Dan kunnen andere ondernemers ook leren van concrete gevallen. Alvast bedankt en heel veel succes!!

  2. Hi Wubbo,

   bedankt voor je antwoord tot zover, veel succes en we houden contact

 8. Beste Wubbo, dank voor dit goed getimede blog! Ik zie dat er 2 regelingen wbtr inkomenscompensatie zijn die ZZPers aan kunnen vragen: de Tijdelijke Overbruggingsregeling (3 maanden Bijstandsuitkering) en een Compensatieregeling voor acuut getroffenen. Ik derf deze maand al direct inkomsten vanwege het feit dat dingen afgezegd zijn door het reisverbod en de vraag om binnen te blijven en mocht de sociale isolatie langer doorgaan dan eind maart dan heeft dit een wezenlijke impact op mijn vermogen mijn trainingsprogramma’s te geven. Welke regeling moet ik nu aanvragen? Of kan ik ze allebei aanvragen?

  1. Goedemorgen Josselien,

   Je focus ligt op de twee regelingen voor inkomenscompensatie. Dit lijkt me logisch. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden tot uitstel zoals je gelezen hebt, maar dit zal je alleen tijdelijk helpen want op het moment dat je dit echt moet betalen moet je het nog steeds ergens verdiend hebben.

   Ik heb nog even gekeken of er al wat meer nieuws bekend is over de Tijdelijke overbruggingsregeling Regeling 6 Ondersteuning levensonderhoud zelfstandig ondernemers. Er is wel wat meer info, maar met name toch dat ze er nog mee bezig zijn. Zie ook deze link, waar Divosa die helpt met de regeling iets meer verteld.
   https://www.divosa.nl/onderwerpen/coronavirus/tijdelijke-ondernemersinkomensregeling-aanvullende-informatie-voor-de-gemeente

   De gemeente moet de aanvraag in ontvangst nemen dus wellicht even goed om te kijken of je al informatie hierover kan vinden bij je eigen gemeente.

   Bij regeling 7, compensatieregeling € 4.000 voor direct getroffen ondernemers is nu volgens de link onderaan het artikel bijna open. Dit duurt dus hopelijk niet lang meer en ik hoop dat jij hier ook voor in aanmerking zal komen.

   Nog even geduld dus, maar hou dit goed in de gaten. Ik heb nog niet gehoord dat je deze regelingen niet naast elkaar zou mogen gebruiken. Dus ik zou dit zeker voor beiden aanvragen en dan kijken of het inderdaad wordt toegekend.

   Heel veel succes hiermee!!

 9. Beste Wubbo,
  Allereerst dank voor de informatie in jouw blog.
  Voor onze galerie wordt het de komende tijd erg moeilijk. De galerie is open op afspraak, daar maken tot nog toe geen mensen gebruik van, maar dat kan nog komen. We proberen bijvoorbeeld ook te verkopen via social media. We willen daarom wel de uitstel voor de btw aanvragen. Dat lijkt me mogelijk.
  Ook bekijken we of de galerie (culturele sector) gebruik mag maken van de compensatie regeling. Dat houd ik ook in de gaten.
  Tot zo ver, blijf gezond!
  Vriendelijke groet
  Nicole

  1. Fijn dat mijn blog je helpt. Daar doen we het voor!!

   Je kan straks inderdaad voor de BTW bijzonder uitstel krijgen en ik zal duimen dat jullie straks gebruik kunnen maken van de compensatieregeling!!

   Fijne dag en dank voor je reactie!

 10. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the great work!